Kaivoaturvallisuus

Kaivosturvallisuuden kehittäminen Suomessa on yhteistyön voimaa

29.3.2021 klo 8.20

Suomessa toimivien kaivosten tapa tehdä kehittämistyötä yhdessä eri toimijoiden kesken on osoittautunut toimivaksi ja Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta on pyrkinyt tätä asiaa edistämään vuodesta 2011 omalla toiminnallaan lisäten yhteistyötä niin toimijoiden kuin henkilöidenkin välillä.

Hyviä esimerkkejä kehittämistyöstä ovat Kaivosturvallisuusopas (TTK, 2019) sekä useat muut oppaat ja yhteiset toimintamallit, joiden suunnittelun taustalle on selvitetty laajasti kaivosten toimintatapoja ja parhaita käytäntöjä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Jokainen toimijataho tietenkin toteuttaa omassa toiminnassaan turvallisuuden kehittämiseen liittyvät asiat oman riskiprofiilinsa ja yrityksen toimintakulttuurin mukaisesti ja KTN pyrkii omalta osaltaan tätä työtä tukemaan.

Säännöllisissä laajemmissa tapaamisissa kootaan yhteen keskeiset toimijat ja keskustellaan ajankohtaisista ja uusista aiheista. Vuotuiset kevätpäivät sekä ajankohtaisseminaarit ovat näistä hyviä esimerkkejä.

Kaivosturvallisuuden neuvottelukunnan ohjausryhmä kokoontuu myös kuukausittain tai tarvittaessa vaihtamaan tietoja esimerkiksi läheltäpiti -tilanteista ja tapahtuneista tapaturmista, jotta muille saadaan tarvittaessa tieto nopeasti esimerkiksi vaarallisesta työtavasta tai teknisestä ratkaisusta ja toisaalta muilta saadaan myös ideoita toiminnan kehittämiseksi.

Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta osallistuu myös tarvittaessa muiden työryhmien toimintaan tai antaa lausuntoja. Esimerkkejä tästä ovat mm. kaivosvastuuverkoston toimintaan osallistuminen ja kaivosvastuustandardien ja työkalupakin valmistelutyöhön sekä tarvittaessa lausunnot direktiivi- ja lakivalmisteluun sekä esimerkiksi koulutukseen liittyen opetussuunnitelmien perusteisiin.

Tällä hetkellä suurimpia käynnissä olevia muutoksia ovat tietenkin tänään muillakin aiheena olevat akkukäyttöisten ja autonomisten sekä etäohjattavien koneiden sekä kaivosinfraan liittyvät tekniikan ja automaatiojärjestelmien sekä viestintäjärjestelmien kehitys.

Nämä uudet tekniset ratkaisut parantavat oikein toimiessaan ja oikein käytettynä merkittävästi kaivosten kokonaisturvallisuutta mikä on erinomainen asia ja ehdottomasti kannatettava suunta!

Samalla on huomioitava toimintatapojen ja osaamistarpeiden muutos, mikä myös syntyy uusien toimintatapojen ja tekniikan käyttöönoton yhteydessä.

Voi syntyä uusia riskitekijöitä ja työtapoja sekä toimintamalleja, joiden arviontiin, sisällön ja toteutuksen suunnitteluun ei ole riittävää tietoa tai hahmottamiskykyä. Tämä voi muodostaa olosuhteen ja ketjureaktion, joka voi johtaa ennalta-arvaamattomaan lopputulokseen.

Tämän vuoksi on oleellista, että uutta tekniikkaa tai toimintatapoja käyttöönottaessa on vakioitu toimintamalli, jossa huomioidaan toiminnan riskit, ennaltaehkäiset keinot sekä myös henkilöiden toiminnassa aiheutuvat muutokset ja vaikutukset työsuorituksiin.

Yksittäisten henkilöiden osaamisen kehittäminen nousee keskiöön, kun uutta otetaan käyttöön. Kaivoksilla sekä muualla teollisuudessa on otettu laajasti käyttöön standardityömallit (Standard Work SW tai Standard operating Procedure SOP), joiden avulla voidaan suunnitella työympäristöt ja työnkuvaukset ja -ohjeet niin että työsuoritus voidaan tehdä tavoitteiden mukaisesti ja saavuttaa sille asetetut turvallisuuden, laadun ja ympäristöturvallisuuden vaatimukset.

Oleellista on, että kun tekniikka ja sen kautta yleinen käyttöohjeistus ja muu dokumentaatio, yleisesti ottaen tieto lisääntyvät, niin työntekijälle saadaan tästä parhaimmillaan tuhansien sivujen paketista oleellinen tieto ja taito työsuoritusta varten opastettua niin että hän pystyy tekemään työnsä oikein.

Tällä kokonaisuudella saadaan yhdistettyä tekniikan tuottamat mahdollisuudet ihmisen toimintaan. Tämä vaatii vain systemaattista työtä, standardisoitua mallia tekniikan ja toimintatapojen suunnitteluun, käyttöönottoon ja varsinaisen käytön ja työsuorituksen opastamiseen.

Tämän kehityksen aikaansaaminen vaatii myös edelleen sitä yhteistyötä niin yritysten sisällä kuin myös eri toimijoiden välillä!

Pertti Kortejärvi
Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta