Geologi
Tiedote

Beowulf Miningin Heinäveden projekti

23.7.2018 klo 15.52
Heinäveden grafiittihanke on herättänyt huolta ja nyt on tarpeen käydä asiasta laajempaa keskustelua. Kyseessä on Beowulf Miningin suomalaisen tytäryhtiön malminetsinnästä.

Heinäveden grafiittihanke on herättänyt huolta ja nyt on tarpeen käydä asiasta laajempaa keskustelua. Kyseessä on Beowulf Miningin suomalaisen tytäryhtiön malminetsintävaiheessa olevasta hankkeesta.

Beowulf Mining on pyrkinyt tiedottamaan asiasta paikallisesti, mutta ehkä valtakunnan päättäjille tietoja olisi voinut osoittaa hieman enemmän. Yhtiö ei ole Kaivosteollisuus ry:n jäsen mutta yhtiön edustama malminetsintä on meille tärkeä osa alan kehittämistoimintaa Suomessa. Beowulf on ollut myös tiiviisti mukana keskusteluissa Suomen akkuklusterin kehittämisessä.

Totean, että Heinäveden Aitolammen projekti on hyvin alkuvaiheessa. Hankkeen malmiarvio ei ole vielä valmis. Tämä tarkoittaa, ettei yhtiöllä ole vielä tällä hetkellä puolueetonta geologista tietoa esiintymän mineraalivaroista. Grafiitista ja sen käytöstä löytyy hyvää perustietoa esimerkiksi täältä.

Hankkeessa ei ole vireillä kaivostoiminnan mahdollistavaa lupaprosessia. Kaivos tarvitsee kaivoslain mukaisen kaivosluvan sekä AVI:n myöntämän ympäristö- ja vesitalousluvan. Lisäksi kunnan kaavan tulee mahdollistaa kaivostoiminta. Ennen näitä viranomaisille suunnattavia lupahakemuksia tulee olla YVA tehtynä. Mitään näistä ei siis ole vielä vireillä.

Kaivosyhtiö (ja erityisesti sen rahoittajat) edellyttävät selvitystä hankkeen taloudellisuudesta. Tämä kannattavuusselvitys voidaan tehdä vasta, kun hankkeen esiintymän laatu on selvitetty riittävän tarkasti, hankkeen muut vaikutukset on arvioitu ja lupaprosessin todennäköisyydestä on parempi käsitys.

Beowulf Miningille on tärkeää toiminnassaan kunnioittaa kaikkia sidosryhmiä ja toimia vastuullisesti. Yhtiö on sitoutunut jatkuvaan sidosryhmien kuuntelemiseen ja kommunikointiin heidän kanssaan. Heinävedellä tämä tarkoittaa säännöllisiä tapaamisia kunnan, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kaivosteollisuus ry painottaa vastuullisuutta malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa. Olimme mukana vuonna 2014 perustamassa Kestävän kaivostoiminnan verkostoa, jonka päätavoitteena on ollut yhdessä kehittää kestävämmän kaivostoiminnan edellytyksiä Suomessa. Verkosto pyrkii ennalta sovittamaan kaivostoiminnan, ympäristön ja ympäröivän yhteiskunnan välisiä intressiristiriitoja ja vähentämään konflikteja.

Julkisuudessa spekuloidun Heinäveden kaivoksen työllisyysvaikutuksesta ei ole tarkkaa tietoa. Yhtiö on itse omassa esityksessään arvioinut työpaikkojen määräksi 30-50 ja maininmnut, että yksi työpaikka kaivoksella tarkoittaa noin neljää välillistä työpaikkaa. Kaivosteollisuus ry:n tilaaman tuoreen tutkimuksen mukaan kaivosteollisuus lisää Suomen bruttokansantuotetta 1,2 miljardilla eurolla vuodessa. Kansantalouden tulovirtoihin kokonaisvaikutus on yhteensä 3 miljardia euroa. KPMG:n tekemässä selvityksessä ovat mukana sekä suorat että epäsuorat vaikutukset. Ala kerryttää suoraan ja epäsuorasti yhteensä 13 000 henkilötyövuotta.

Lisätietoja:

Pekka Suomela
Kaivosteollisuus ry, toiminnanjohtaja
pekka.suomela@teknologiateollisuus.fi
040 533 2848

Korjaus 26.7.2018: korjattu työpaikka-arviota. Kiitos palautteesta.