Photo by Helloquence on Unsplash
Tiedote

Kaivostoimintaa koskevan lakivyyhdin vaikutukset selvitettävä

28.5.2021 klo 13.29
TaxMine-hankkeen tutkimus tuo hyvin näkyviin kaivosteollisuudelle suunniteltujen veromuotojen erilaiset vaikutukset. Mahdollisen kaivosveron taso sekä tulossa olevan lakikokonaisuuden summa ratkaisevat kuitenkin alan toiminta- ja kehitysedellytykset Suomessa.

TaxMine-hankkeen kaivosverotutkimus avaa ansiokkaasti erilaisten veromuotojen vaikutuksia kaivosyritysten kannattavuuteen. Tutkimus tuo tärkeää tietoa, sillä veron on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja kannustavasti erityyppisiä kaivosyrityksiä. Tämä on lainsäätäjälle haastavaa, koska erilaisten kaivosten toimintaedellytyksissä on merkittäviä eroja.

Tutkimus kertoo ansiokkaasti myös veron vaikutuksia mahdollisten uusien kaivosten käynnistämiseen, mikä on tärkeä näkökulma mineraalien kysynnän kasvaessa väistämättä megatrendien vaikutuksesta.

Lakien yhteisvaikutus selvitettävä

Kaivosten toimintaedellytykset ratkaisee veromallin lisäksi mahdollisen kaivosveron taso sekä tulossa olevan lakikokonaisuuden yhteisvaikutus. Näihin TaxMine-tutkimus ei luonnollisestikaan ota kantaa.

Kaivosalan keskeinen huoli onkin, että eri ministeriöissä valmisteltavien lakien yhteisvaikutus on liian raskas, vaikka yksikään laki ei sitä sellaisenaan olisi.  Kaivoslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulain uudistus ja energiaverotus ovat tulossa olevista laeista merkittävimpiä.

”Siksi alalle on elintärkeää, että eri ministeriöiden johdolla laadittavien lakien yhteisvaikutus selvitetään ja pidetään koko ajan mielessä. Muuten hallitusohjelmaan kirjattu lupaus kaivosyritysten toimintaedellytysten varmistamisesta on uhattuna”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Pahimmassa tapauksessa toimitaan vastoin EU:n tavoitetta kehittää huoltovarmuutta ja varmistaa raaka-aineiden saanti, joka on tärkeää muun muassa vihreän teknologian kysynnän kasvaessa.

Lyhyen aikavälin näkökulma uhkaa syödä pitkän aikavälin verotuotot

TaxMine-tutkimus toteaa johtopäätöksissään, että määrä- ja arvorojaltien tuomien verotuottojen vaihtelu jää voittoveroa ja renttiveroa pienemmäksi. Toisaalta tutkimus kertoo, että määrä- ja arvorojaltien vaikutuksesta kaivoksista tulee useammin kannattamattomia kuin muiden verojen vuoksi.

”Kaivosala toivoo, että lainsäätäjä ei uhraa kaivosyritysten kannattavuutta lyhyen aikavälin verotuottojensa takia. Pitkällä tähtäyksellä se toimisi päinvastoin eli pienentäisi verotuottoja, heikentäisi työllisyyttä ja huonontaisi monen kaivoksen ja kaivostuotteiden jatkojalostusta tekevän yrityksen sijaintikunnan elinvoimaisuutta”, sanoo Pekka Suomela.

Kaivoteollisuus ohjaisi kaivosverotuottoja kuntiin

Tutkimusryhmä suosittaa mahdollisen kaivosveron tuottojen ohjaamista valtiolle, koska ei luota kuntien kykyyn käyttää satunnaisia verotuottoja. Kaivosteollisuus luottaa tutkimusryhmää enemmän kuntien vastuullisuuteen ja toivoo, että mahdollisen kaivosveron tuotto ohjataan valtion sijaan suoraan kunnille.

TaxMine-tutkimus toteaa myös, että suunniteltu sähköveroluokan nosto vaikuttaa vain vähän yhteiskunnan verotuottoihin. Raportissa vähäisenä pidetty sähköveron nosto vaikeuttaa tavoitetta CO2-päästöjen vähentämiseksi.

”Kaivosyhtiöillä on mittavia projekteja, joilla ne vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähköisillä ratkaisuilla. Olisi erikoista, jos päästöjen vähentämistä tavoitteleva Suomi rankaisisi näistä investoinneista”, sanoo Pekka Suomela.

Kaivosteollisuus ry myös katsoo, että kaivosten jälkihoitokustannukset jäävät tutkimuksessa liian vähälle huomiolle osana kaivoksen elinkaaren investointeja. Samoin on tärkeä pohtia, millaisia vaikutuksia kaivosverolla on Suomeen kohdistuvaan investointihalukkuuteen ja erityisesti koko arvoketjun investointeihin.

Lisätietoja: Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry pekka.suomela(at)teknologiateollisuus.fi  +358 40 533 2848