Tabrez
Uutinen

Päätöstä kaivosteollisuuden taksonomiakriteereistä lykättiin

3.9.2021 klo 13.18

EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä EU-taksonomia asettaa kriteerit sille, millaiset rahoitus- ja investointikohteet voidaan luokitella kestäviksi. Taksonomian tarkoituksena on määritellä ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja ja periaatteita eri sektoreilta ja toimialoilta.
 
Taksonomia-asetuksessa määritetään luokitusjärjestelmän ympäristötavoitteet, yleiset periaatteet ja tiedonantovelvoitekehikko. Eri taloudellisten toimintojen tekniset arviointikriteerit taas määritetään alemman tasoisessa lainsäädännössä, komission delegoiduissa säädöksissä.
 
Työ on jatkunut vuosia. Parhaillaan ollaan määrittämässä eri toimialoille kriteerit, jotka on täytettävä, jotta toiminta luokitellaan kestäväksi.
 
Kriteereitä on määritelty myös kaivosteollisuudelle. Heinäkuun puolivälissä ilmeni, ettei kaivosteollisuuden kriteereitä valmistellut työryhmä saavuttanut yksimielisyyttä ehdotuksesta. Tästä syystä kaivosteollisuutta koskevien kriteerien määrittelemistä on lykätty. Asiasta saadaan lisätietoja ilmeisesti syyskuussa.
 
Kaivosteollisuutta työryhmässä edustava Euromines on pettynyt prosessiin. Keskustelu on ollut vaikeaa, koska työryhmän näkemykset ovat olleet kovin erimielisiä. Keskustelussa on nostettu esiin kaivosesimerkkejä EU:n ulkopuolelta, ja keskustelut ovat suurelta osin perustuneet ennakkoluuloihin. Jos ei ole mahdollista sopia, mihin tosiseikkoihin kriteerien pitäisi perustua, ei myöskään kriteereistä ole mahdollista päästä yksimielisyyteen  
 
Euroopan komissio on järjestänyt julkisen kuulemisen muiden alojen kriteereitä varten. Komission asiantuntijaryhmä pyytää samalla lisää tietoa kaivosteollisuudelta.
 
Euromines katsoo, että komission suuntaan on vielä mahdollista osoittaa, kuinka pitkälle kaivosteollisuus on päässyt päästöjen vähentämisessä ja biodiversiteetin suojelussa. Kaivosteollisuuden mielestä vaativat ympäristö- ja ilmastovaatimukset voidaan yhdistää kannattavaan yritystoimintaan. Toivomme voivamme osallistua eurooppalaisen vaatimustason nostamiseen.
 
Kaivosteollisuus ry puolestaan keskittyy toimialan näkemysten esiin tuomiseen syksyn aikana, kun Suomi määrittää kantaansa jatkoneuvotteluihin EU:n neuvostossa muiden jäsenmaiden kanssa.