Vastuullista toimintaa

laurel and michael evans
Vastuullisuus tarkoittaa kaivosalalle muun muassa työpaikkojen luomista, ympäristön huomioon ottavien ratkaisujen kehittämistä ja vuoropuhelua kuntalaisten sekä paikallisten yritysten kanssa.

Kaivos on suuri ja monille tuntematon toimija, jonka tulo herättää väistämättä sekä innostusta että hämmennystä. Innostus perustuu pääsääntöisesti kaivoksen tuomiin työpaikkoihin alueilla, joilla on niukasti muuta teollisia työantajia. Hämmennys puolestaan liittyy enimmäkseen ihmisiä askarruttaviin ympäristökysymyksiin.

Huolen vähentämiseksi ja tiedon lisäämiseksi kaivosalan on tärkeää käydä avointa keskustelua ympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Keskustelu on tärkeää jo malminetsintävaiheessa, jotta ihmisten huolet saadaan nostettua keskusteluun.

Avoin dialogi lisää sekä kansalaisten ja viranomaisten että kaivosalan ymmärrystä osapuolten tarpeista. Dialogin vahvistamiseksi perustettiin kymmenkunta vuotta sitten Kestävän kaivostoiminnan verkosto, johon kuuluu Kaivosteollisuus ry:n lisäksi muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF ja Paliskuntain yhdistys. Kaivosverkosto julkaisee vuosittain kaivosten yhteiskuntavastuuraportin, joka on luettavissa verkoston sivuilta osoitteessa www.kaivosvastuu.fi.

Uusi teknologia avuksi dialogiin

Nykyteknologia avaa uusia vuorovaikutusmahdollisuuksia. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n vetämässä TOKAT-hankkeessa siirrettiin porojen laidunalueiden sijainnit kartalle paikkatietoaineiston avulla. Tämä auttoi kaivosyhtiötä ottamaan poronhoidon tarpeet paremmin huomioon.

Aktiivisen vuorovaikutuksen tarve näkyy muun muassa Kittilässä, missä tutkittiin kuntalaisten kokemuksia kaivostoiminnan vaikutuksista.

Kittilässä yli 60 prosenttia vastanneista koki kaivoksen vahvistavan luottamusta tulevaisuuteen, mutta runsaat 26 prosenttia vastaajista koki toisin. Kaivos ja matkailu ovat joka tapauksessa numeroiden valossa pystyneet kasvamaan paikkakunnalla rinnakkain.

Kittilän talousarviossa todetaankin, että: ”Sekä matkailu‐ että kaivosala ovat molemmat aloja, joilla on suuret kerrannaisvaikutukset muille toimialoille. Tämä on mahdollistanut usean muun toimialan kehittymisen alueella matkailun ja kaivostoiminnan rinnalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kittilän kunnassa sijaitsevien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on kolminkertaistunut.”

Tutkimusta ja kehitystyötä ympäristön hyväksi

Sujuvat prosessit ovat keskeinen osa kaivosalan vastuullisuutta. Alan lukuiset T&K-hankkeet tähtäävät esimerkiksi mahdollisimman haitattomiin malminetsintämenetelmiin, tehokkaaseen vesien hallintaan, energiatehokkuuteen ja tuotannon sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

 

Lisää aiheesta:

Kaivostoiminnan koetut vaikutukset Kittilässä. Kantola, Jokinen, Suopajärvi Lapin yliopisto & Luonnonvarakeskus BuSK-hanke.