Tutkimusta ympäristön ja tehokkuuden hyväksi

Kaivosalan tutkimus-ja kehityshankkeet tähtäävät erityisesti fiksumpien prosessien kehittämiseen. Älykkäät prosessit säästävät ympäristöä ja parantavat tehokkuutta.

Suuri osa kaivosalan T&K-hankkeista on yhteistyöprojekteja joko tutkimuslaitoksen tai kone-, laite- ja teknologiavalmistajan kanssa.

VTT on keskeisiä kaivostutkimuksen koordinaattoreita. VTT toimii hankkeissa joko yksittäisten yritysten kanssa tai laajoissa yhteishankkeissa. Ajankohtaisia esimerkkejä VTT:n vetämistä hankkeista ovat muun muassa ITERAMS ja METGROW+.

ITERAMS-projektin tavoitteena on vähentää kaivoksen vedenkulutusta ja rikastushiekkajätettä kierrättämällä prosessivesiä ja hyödyntämällä kiinteä mineraalipitoinen jäte. Projektissa on Suomesta mukana seitsemän yritystä ja yliopistoa. Kaikkiaan partnereita on yhteensä 16 yhdeksästä eri maasta.

METGROW+ puolestaan kehittää teknologioita, joilla arvometallit saadaan talteen metallurgisista jätteistä ja köyhistä malmeista.

Tutkimus ja kehitys vahvistaa vastuullisuutta

Vedenkäsittely on toimialan keskeinen tutkimuksen ja kehityksen alue. Esimerkiksi GTK:n vetämässä Watersmart-hankkeessa sekä VTT:n koordinoimassa SAM-hankkeessa on kehitetty menetelmiä, joilla estetään pohjavesien pilaantumista.

Kahdenvälisistä VTT-hankkeista hyvä esimerkki on Agnico Eaglen projekti, jossa verrattiin sulfaatin poistomenetelmiä vedenkäsittelyssä. Projekti pohjusti investointeja, jotka Agnico sittemmin toteutti.

Suomen ympäristökeskus SYKE:n vetämässä TOKAT-hankkeessa puolestaan on kehitetty menetelmiä, jotka ovat auttaneet kaivosyhtiöitä suunnittelemaan maankäyttöä ottaen huomioon poronhoidon tarpeet.

Etsinnästä sulkemiseen

T&K-hankkeissa kehitetään uusia ratkaisuja kaivoksen koko elinkaaren ajalle. SYKE ja kaksi yliopistoa ovat mukana kansainvälisessä INFACT-projektissa, jossa kehitetään innovatiivisia ja haitattomia malminetsintämenetelmiä. Hankkeen koealueet ovat Saksassa, Espanjassa ja Sakatin malminetsintäalueella Sodankylässä. Hankkeessa testataan muun muassa droonien hyödyntämistä etsinnässä.

GTK:n Biopeitto-hankkeessa puolestaan kehitetään biohiilipohjaisia menetelmiä kaivannaisjätealueiden sulkemiseen. Biohiili hyvänä peittomateriaalina sitoo kaivannaisjätealueen pinnan ja edistää alueen vihertymistä, jolloin ympäristövaikutukset pienenevät.

Lisätietoa T&K-hankkeista:

GTK: Biopeitto – Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa

INFACT

ITERAMS

METGROW+