Kaivosjätteessä on valtava raaka-ainepotentiaali

Sivukiven läjitysalue
Kaivosjätteen hyödyntämiseksi syntyy uusia innovaatioita nopealla tahdilla. Nykyisin jätteeksi luokiteltu maa-aines muuttuukin tärkeäksi raaka-aineeksi.

Kaivannaistoiminnassa syntyy runsaasti pintamaata, sivukiveä ja rikastushiekkaa, joka luokitellaan vielä toistaiseksi jätteeksi.

Tuon jätteen hyötykäyttöä kehittävät kuitenkin kiihtyvällä vauhdilla sekä tutkimuslaitokset että yritykset. Sivukiveä on jo hyödynnetty esimerkiksi tuulivoimaloiden ja teiden rakentamisessa, mutta hyödyntämisaste on toki edelleen pieni.

Nyt jätteeksi luokiteltujen maa-ainesten hyödyntäminen etenkin rakentamisessa lisääntyy vääjäämättä lähivuosina. Näin siksi, että rakennusmateriaaleista on yhä enemmän niukkuutta.

Kaivannaisjätteiden hyödyntäminen:

  • Vähentää neitseellisten luonnonvarojen kulutusta
  • Säästää energiaa, jolloin hiilidioksidipäästöt pienenevät
  • Vähentää luontokatoa

Sivukiven hyödyntämistä on hidastanut muun muassa se, että rakennusprojektien läheltä on ollut hyvin saatavilla kiviaineista. Kiven kuljettaminen esimerkiksi Pohjois-Suomesta vilkkaan rakentamisen alueelle pääkaupunkiseudulle ei ole ollut kannattavaa. Sen sijaan rikastushiekan hyödyntämismahdollisuudet ovat olleet parempia.

Suomessa kaivosjätteiden hyödyntämiseen on ollut muun muassa seuraavanlaisia hankkeita:

  • Rikastushiekka betonin raaka-aineena. Oulun yliopiston Geomins-projektissa todistettiin, että rikastushiekasta voidaan valmistaa korkealujuuksista keraamia lämpökäsittelyn avulla.
  • Rikastushiekan käyttö hiilinieluna. VTT on tutkinut metallien talteenottoa jätevirrasta sekä rikastushiekan käyttöä hiilinieluna.
  • Mineraalien erottelu rikastushiekasta. GTK Mintec kehittää Outokummussa uusia menetelmiä arvokkaiden mineraalien entistä tarkempaan erotteluun rikastushiekasta.
  • Maalia rikastushiekasta. Otanmäki Mine on ostanut lähes 10 miljoonaa tonnia rikastushiekkaa, josta se suunnittelee erottelevansa ilmeniittiä maaliteollisuudelle. Yhtiö suunnittelee tuotannon aloittamisen vuonna 2023.

Lisää vastaavanlaisia hankkeita etsitään työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämässä kaivannaisteollisuuden kiertotaloushankkeessa.

Jätteestä tulee raaka-ainetta

Kun jätettä alettaan hyödyntää tuotannossa, muuttuu jätteen status kertaheitolla. Esimerkiksi kiertotalouden ratkaisuja kehittävä Tapojärvi Oy on saanut Italiassa käsittelemälleen terästehtaan kuonalle End of Waste-statuksen.

Uusi luokittelu tarkoittaa, että Tapojärven käsittelemiin Ternin terästehtaan kuoniin ei enää sovelleta jätesääntelyä, vaan tuotesääntelyä. Statuksen saaminen edellyttää, että tuotteet eivät saa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ympäristölle eikä ihmiselle. Tämä pitää todistaa mittavilla tutkimuksilla.

Jätealueet hyötykäyttöön

Myös itse jätealueiden hyötykäyttöä suunnitellaan entistä enemmän. Tähän mennessä ehkä kiinnostavin hyötykäyttö on Yaran Siilinjärven tehtaan alueella oleva lintualue, jolla pesii monia erittäin harvinaisia lajeja. Nyt Hituran ja Pyhäsalmen rikastushiekka-alueille suunnitellaan aurinkopaneelipuistoa.