Työryhmät

Geologi
Kaivosteollisuus ry:ssä toimii useita työryhmiä; ympäristöjaosto, malminetsintäverkosto, viestintäryhmä
sekä kaivosturvallisuutta käsittelevä Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta

Ympäristöjaosto toimii keskeisenä valmistelu- ja seurantaryhmänä. Jaoston  tehtävänä on seurata kaivannaisteollisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja laatia jäsenten avustuksella viranomaisille kannanottoja ja lausuntoja. Jäsenten HSE-tietoisuuden (ympäristö, terveys ja turvallisuus) lisäämiseksi jaosto  järjestää esimerkiksi teemaseminaareja. Tarvittaessa se kutsuu kokoon erityisryhmiä työstämään esille tulevia lainsäädäntöön tai alan toimintaan liittyviä hankkeita ja selvityksiä.

Malminetsintäverkoston tehtävänä on edistää ja turvata Suomessa toimivien kaivos-ja malminetsintäyhtiöiden malminetsinnän mahdollisuuksia. Verkoston yhtenä päätehtävänä on malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän kehittäminen ja sen käyttöönoton vahvistaminen. Verkosto seuraa malminetsintään liittyvää lainsäädäntöä, malminetsintään vaikuttavia paikallisia ja alueellisia tekijöitä sekä aktiivisesti pyrkii kasvattamaan malminetsinnän tunnettavuutta osana kaivostoiminnan elinkaarta.

Viestintäryhmä valmistelee ja koordinoi alan teollisuuden viestintää. Ryhmän tarkoituksena on alan viestijöiden verkostoituminen ja ammatillinen sparraus, yhteisten viestien varmistaminen sekä viestinnällisen koordinaation vahvistaminen.

Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta on keskustelu- ja kehittämisverkosto, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten kaivosten turvallisuutta sekä turvallisuudesta vastaavien henkilöiden osaamista ja verkostoitumista.