Kuva ihmisistä pöydän äärellä. Pöydällä kannatteva tietokone, vihko ja kynä
Uutinen

Uudella kaivosalan pilottihankkeella vahvistetaan viestintävalmiuksia Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa

Pohjois-Karjalan ja Kainuun kaivosalan viestintäpilottihankkeessa panostetaan avoimeen dialogiin ja sidosryhmien odotusten tunnistamiseen. Hankkeella pyritään tuomaan vauhtia alueiden kehitykseen ja osaamistarpeisiin vastaamiseen.

Kaivosteollisuus ry:n koordinoima pilottihanke keskittyy vastaamaan Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueiden kaivostoimialaan liittyviin viestintätarpeisiin. Tavoitteena on luoda selkeä kuva siitä, miten alan viestintää tulisi kehittää ja miten eri sidosryhmien välistä keskustelua voidaan vahvistaa. Avoin ja oikea-aikainen viestintä nähdään tärkeänä välineenä luottamuksen rakentamisessa sekä ymmärryksen lisäämisessä metallien ja mineraalien arvoketjuista ja niiden roolista yhteiskunnassa.

Hankkeen keskiössä ovat työpajat, joissa kehitetään alueen toimijoiden vuorovaikutustaitoja ja -tapoja erityisesti alueen asukkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on myös muotoilla yhteisiä kärkiviestejä, jotka tukevat alueiden toimijoita, kuten yrityksiä ja oppilaitoksia. Hankkeen avulla kootaan myös ehdotuksia viestinnän roolituksista ja samalla etsitään uusia tapoja välittää tietoa kaivostoiminnasta ja sen koko arvoketjusta malminetsinnästä kaivosteknologiaan.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat muun muassa kunnat, elinkeinoyhtiöt, viranomaistahot, koulutusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, yliopistot ja kaivostoimintaa harjoittavat yritykset. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää sekä maakunnissa että kansallisella tasolla.

Touko-kesäkuun aikana toteutettavaan hankkeeseen kuuluu kolme keskeistä osa-aluetta: kaivosalan tilannekuvan kartoitus ja strategisten viestintäkärkien muotoilu, alueelliset työpajat Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sekä laajempi verkkotilaisuus, jossa esitellään keskeisimmät havainnot. Hankkeelle on myönnetty AKKE-rahoitusta Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntaliitoista.

Lisätietoja:
Linda Smids, vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija, Kaivosteollisuus ry
linda.smids(at)teknologiateollisuus.fi

Kuva: Unsplash