Nordkalk kaksi työntekijää
Uutinen

Kaivosteollisuus ry työstää yhdenvertaisten, monimuotoisten ja osallistavien työpaikkojen toimintaperiaatteita jäsenyritystensä käyttöön

Kaivosteollisuus ry on koonnut työryhmän työstämään yhteistä työkalua, jolla kehitetään alan toimintaa kohti kaikkia huomioivaa toimintakulttuuria.

Ehdotus toimintaperiaatteiden luomisesta otettiin hyvin vastaan alan yrityksissä:

”Ymmärrämme, että ihmiset ovat suurin voimavaramme ja että kaikki huomioonottava työyhteisö edistää tehokasta ongelmanratkaisua, luovuutta ja innovointia. Kaivosalalla ei ole sijaa minkäänlaiselle epäoikeudenmukaisuudelle, häirinnälle, syrjinnälle tai muulle epäasialliselle käytökselle”, työryhmän puheenjohtamisesta vastaava Bolidenin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anna Sundquist toteaa.

Työ aloitettiin tämän vuoden maaliskuussa ja sidosryhmien kuulemiset on tarkoitus aloittaa alkusyksystä. Kaivosteollisuus kokee tärkeänä kuulla mahdollisimman laajasti eri sidosryhmiä, jotta alan työntekijöiden lisäksi toimintaperiaatteissa heijastuu myös paikallisten yhteisöjen ja vähemmistön edustajien ääni.

Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja osallistaminen ovat kaivosalan yhteisiä arvoja, jotka
edistävät henkilöstön kunnioitusta ja työpaikkojen turvallisuutta. Silti esimerkiksi naisten osuus alalla työskentelevistä on kasvanut hitaasti: vuonna 2020 naisten osuus kaivostoiminta- ja louhinta-alan työllisistä oli noin 13 % (Tilastokeskus, 2022).

”Koemme tärkeänä kehittää kaivosteollisuutta, joka ilmentää kulttuuria, jossa kaikki ovat arvostettuja ja työntekijöillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä”, Kaivosteollisuus ry:n vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija Linda Smids kertoo.

Työkalulla halutaan auttaa yhtiöitä arvioimaan ja kehittämään omien yhdenvertaisten, monimuotoisten ja osallistavien käytäntöjensä tasoa niin yhtiötasolla kuin toimipaikkakohtaisestikin. Kehitystä tullaan seuraamaan arviointityökalun mukaisesti kolmen eri tuloskriteerin avulla. Itsearviointien lisäksi tulokset todennetaan kolmen vuoden välein.

Toimintaperiaatteet ja arviointityökalu julkaistaan alkuvuodesta 2024.

 

Lisätietoja

Linda Smids, vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija, Kaivosteollisuus ry
+358 40 5746401, linda.smids(at)teknologiateollisuus.fi
 

 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Henkilöstön monimuotoisuudella tai diversiteetillä tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa iän, sukupuolen, etnisten taustan, seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vammaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen ja koulutustaustan osalta.

Osallistaminen tai inkluusio tarkoittaa sitä, kuinka hyvin eri ihmisryhmien työpanosta, läsnäoloaja näkökulmia arvostetaan ja integroidaan ympäristöön.

Aiheeseen liittyvää