Malminetsintäpäivät

Malminetsinnän maastotyöt Suomessa lähes pysähtyneet COVID-19-tilanteen johdosta

23.4.2020 klo 9.10
COVID-19-tilanne vaikuttaa malmietsinnän toteutumiseen kevään ja kesän 2020 aikana. Vaikutukset kohdistuvat suunniteltujen maastotöiden etenemiseen niin malminetsintäyhtiöiden kuin urakoitsijoiden osalta.

COVID-19-tilanne vaikuttaa laajasti Suomessa toteutuvaan malminetsintään. Tilanne vaikuttaa tällä hetkellä malminetsinnän rahoituksen saamiseen kuin suunniteltujen malminetsintätöiden toteutumiseen. Investointihalukkuus malminetsintään on selvästi vähentynyt vallitsevan tilanteen vaikutuksesta, ja tämä voi vaikuttaa pitkälläkin aikavälillä tutkimusten jatkumisen edellytyksiin ja yhtiöiden toimintamahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Malminetsintää tekevät kaivosyhtiöt turvaavat tällä hetkellä kaivosten kriittiset toiminnot ja tämä heijastuu suoraan malminetsinnän panostukseen.

Suomessa toimivien malminetsintäyhtiöiden maastotyöt ovat kevään aikana lähes pysähtyneet ja kesälle suunniteltuja maastotöitä on jouduttu perumaan tai siirtämään. COVID-19-tilannetta seurataan malminetsintäyhtiöissä tarkasti ja yhtiöillä on käytössään tiukat ohjeistukset mm. maastotöiden suorittamisen osalta.  Malminetsinnän eteneminen maastossa on riippuvainen urakoitsijoiden tarjoamista palveluista niin näytteenoton, mittauksien kuin timanttikairauksien osalta. COVID-19-tilanteen vaikutus suunniteltuihin maastotöihin tulee vaikuttamaan taloudellisesti myös malminetsintään palveluja tarjoaviin yrityksiin. Esimerkiksi timanttikairauksen määrät tulevat vähenemään merkittävästi kevään ja kesän 2020 aikana, millä on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia alan yrityksille.

Kenttätöiden ollessa lähes pysähdyksissä kuitenkin malminetsinnän lupamaksut ja maanomistajakorvaukset jatkuvat normaaliin tapaan. TUKESin vuonna 2019 raportoitujen tietojen mukaan malminetsintäkorvauksia maksettiin yhteensä noin 4.5 M€. Malminetsintäkorvauksista noin 50 % meni yksityisille maanomistajille ja noin 70 % malminetsintäkorvauksista maksettiin Lapin eri kuntiin.

Kriittinen osa mineraaliklusteria

Vallitseva tilanne voi aiheuttaa sen, että osalla yrityksistä varausalueiden aineiston läpikäynti sekä malminetsinnän alkuvaiheen maastotyöt jäävät suorittamatta suunnitellussa laajuudessaan ja varausalueille joudutaan hakemaan malmietsintäalueita puutteellisen tiedon perusteella. Malminetsinnän kenttätoimintojen haasteet vaikuttavat myös kaivosviranomaiselle (TUKES) ja Geologian tutkimuskeskukselle (GTK) malminetsinnän myötä kertyvän kansallisen tietovarannon karttumiseen.

Malmietsintä on perinteisesti palkannut kesän maastotöihin satoja alan opiskelijoita. Malminetsinnän kesätyöpaikat ovatkin vaarassa jäädä osittain toteutumatta COVID-19-tilanteen johdosta ja merkittävä osa alalle pyrkivistä nuorista tulevaisuuden ammattilaisista on nyt vaarassa jäädä ilman työ- ja harjoittelupaikkaa.

TUKESin vuonna 2019 raportoitujen tietojen mukaan malminetsinnän investoinnit Suomessa olivat yhteensä 62.8 M€. COVID-19-tilanne tulee vaikuttamaan merkittäväksi vuonna 2020 tehtyihin malminetsintäinvestointeihin mm. timanttikairauksen määrän laskiessa merkittävästi.

COVID-19 tilanteen vaikutuksella malminetsinnän kenttätöiden suorittamiseen tulevien kuukausien aikana voidaan nähdä myös joitain positiivisia puolia. Rauhallisempi kenttäkausi voi mahdollistaa yhtiöiden paluun malminetsintätöihin kriisin jälkeisenä aikana entistä paremmin valmistautuneena. Yhtiöillä on nyt aikaa tehdä huolellisemmin valmisteltuja kirjallisuustutkimuksia, toimivampia malminetsintämalleja ja pidemmälle valmisteltuja etsintäkohteita. Malminetsintä on kriittinen osa koko mineraaliklusteria, ja malminetsinnässä tapahtuvat muutokset heijastuvat myöhemmin koko klusterin toimintaan.  

Lisätietoja:
Janne Siikaluoma, puheenjohtaja, puh. 040 7077503
Malminetsintätyöryhmä, Kaivosteollisuus ry
sähköposti: janne.siikaluoma@angloamerican.com