Kasvua ja investointeja

Boliden sulatto
Sujuvat lupaprosessit

Raaka-ainetuotannosta alkavat arvoketjut, esimerkiksi ruostumattoman teräksen ympärille kasvanut yritystoiminta, tarjoavat Suomelle mahdollisuuden saada investointeja ja sitä kautta työpaikkoja ja kasvua. Raaka-ainetuotanto on myös monen muun arvoketjun alku ja tällä hetkellä koko mineraaliklusterin liikevaihto on yli 22 miljardia euroa ja veronjalanjälki noin kolme miljardia. Mikäli raaka-ainetuotannon kasvu mahdollistuu, vaikutukset kertaantuvat arvoketjujen seuraavissa vaiheissa tuoden lisää kasvua Suomeen.

Kasvu ei kuitenkaan toteudu itsestään, vaan valtion on varmistettava edellytykset investoinneille. Tällä hetkellä erityisesti ympäristöluvituksen pitkä kesto ja ennakoimattomat lupapäätökset tuovat suurta epävarmuutta ja ovat hidasteena, tai jopa esteenä investoinneille. Myös malminetsinnän luvituksen vaatimukset ovat muuttuneet osin ennakoimattomiksi ja epäselviksi, hidastaen raaka-ainetuotannon kasvattamisen perusedellytyksen, tutkimuksen, toteuttamista.

Tällä hetkellä kaivosten ympäristölupaprosessi kestää keskimäärin vähintään viisi vuotta. Viime vuosina tehtyjen valitustuomioistuimien päätösten takana olevat lain tulkinnat ovat luoneet lisää epävarmuutta ja ennakoimattomuutta, jotka vaikuttavat suoraan investointihalukkuuteen. Tämän vuoksi lupamenettelyjä on sujuvoitettava, jotta kasvun edellytyksiä ei typistetä enempää.

Kaivostoiminta ja malminetsintä ovat kehittäneet toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan usean vuoden ajan ja ovat näin olleen voineet vastata esimerkiksi ympäristöluvan vaatimustason kasvuun. Jatkossa tulisi varmistaa myös valtionhallinnon virkaihmisten resurssit vastata vaatimustason kasvuun, jotta käsittelyajat saadaan kohtuullisiksi. Toisaalta tulee varmistua siitä, että lain tulkinta on yhtäläistä kaikissa luvitusprosessin vaiheissa.
 

Kaivosteollisuus ry:n esitys seuraavalle vaalikaudelle

1. Ympäristölupamenettelyn sujuvuuteen on panostettava ja eri viranomaisten yhteistyötä tehostettava

2. Aluehallintovirastojen sekä hallinto-oikeuksien resurssit on turvattava

3. Erityisesti kaivostoiminnan osalta:

  • Palautettava lupaviranomaiselle mahdollisuus tarkistuttaa tarvittavat lupamääräykset määräajoin
     
  • Selvitettävä kaivosluvan ja ympäristöluvan parempaa yhteensovittamista erityisesti uusien hankkeiden osalta
     
  • Arvioitava malminetsinnän lupajärjestelmän kehittämistä ja mahdollisuutta korvata varausjärjestelmä
     
  • Vakuuksien kokonaisuutta kehitettävä ministeriöiden yhteistyönä.

 

Aiheeseen liittyvää